LÖG SLS

Lög.png

1. gr. Nafn og heimili.

 

Samtökin heita Samtök lungnasjúklinga. Heimili þeirra og varnarþing er í Reykjavík.

 

2. gr. Markmið.

 

Markmið samtakanna er að vinna að velferðar- og hagsmunamálum lungnasjúklinga. Markmiðum sínum hyggjast samtökin ná með því m.a:

-að halda uppi öflugu félagsstarfi til þess að efla kynni félagsmanna og aðstandenda þeirra,

-að stuðla að fræðslu og rannsóknum á lungnasjúkdómum og afleiðingum þeirra; einnig að efla forvarnarstarf hvers konar, sem haft getur áhrif á útbreiðslu lungnasjúkdóma í landinu,

-að vinna að ráðgjöf og upplýsingamiðlun fyrir lungnasjúklinga, sérstaklega að því er varðar réttindi þeirra og velferð.

 

3. gr. Aðild.

 

Félagar geta orðið lungnasjúklingar og þeir, sem vilja vinna að markmiðum samtakanna skv. 2. gr. Og greiða árlega félagsgjald. Umsóknir um aðild skal send stjórn samtakanna, sem leggur þær fyrir félagsfund til samþykktar.

Kjósa má heiðursfélaga hvort sem er á félagsfundi eða á aðalfundi. Tillögu um kosningu heiðursfélaga skal getið í fundarboði og þarf að hljóta samþykki 2/3 hluta atkvæða á fundinum. Heiðursfélagi er kjörinn ævilangt og greiðir engin gjöld til félagsins.

 

4. gr. Félagsgjöld.

 

Allir félagsmenn nema heiðursfélagar skulu greiða árgjald til samtakanna sem ákveðið er á aðalfundi ár hvert. Stjórn samtakanna er þó heimilt að fella niður félagsgjöld hjá félagsmanni, þegar sérstakar ástæður mæla með því.

Hafi félagsmaður hvorki greitt árgjald sitt né starfað í félaginu í 3 ár, er stjórn heimilt að taka hann út af félagaskrá.

 

5. gr. Aðalfundur.

 

Aðalfund samtakanna skal halda fyrir lok maímánaðar ár hvert.

Skal hann auglýstur tryggilega í opinberum fjölmiðli með a.m.k. 14. daga fyrirvara.

Aðalfundur telst löglegur sé rétt til hans boðað. Rétt til setu á aðalfundi eiga allir skuldlausir félagar.

Aðalfundur fer með æðsta vald í öllum málefnum samtakanna. Á fundinum skulu tekin fyrir eftirfarandi mál

  1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.

  2. Skýrsla gjaldkera, sbr. 9. gr.

  3. Ákvörðun árgjalda.

  4. Lagabreytingar, sbr. 10. gr.

  5. Stjórnarkjör, sbr. 6. gr.

  6. Kosning í nefndir.

  7. Kjör félagslegra endurskoðenda. Samþykki löggilts endurskoðanda.

  8. Önnur mál.

 

6. gr. Stjórn.

 

Stjórn samtakanna skal skipuð 5 félagsmönnum og tveimur til vara. Stjórnin skal kosin á aðalfundi til tveggja ára í senn, og skal formaður og varaformaður kosinn sérstaklega, að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund.Varamenn skulu ætið boðaðir á stjórnarfundi.  Einfaldur meirihluti atkvæða ræður niðurstöðu við stjórnakjör. Hljóti tveir eða fleiri frambjóðendur jafnmörg atkvæði, skal hlutkesti ráða.

Stjórnin ber ábyrgð á daglegum rekstri og starfsemi samtakanna á milli aðalfunda. Hún getur ráðið starfsmann til félagsins, ef þurfa þykir. Stjórnin ein getur skuldbundið samtökin gagnvart öðrum aðilum og þarf undirskrift formanns og gjaldkera til þess. Allar meiriháttar ákvarðanir, sem varða fjármál samtakanna eða sjóði á þeirra vegum, skal bera undir félagsfund og skal hann auglýstur tryggilega með minnst 14 daga fyrirvara.

 

7. gr. Félagsfundir.

 

Félagsfundi skal að jafnaði halda einu sinni í mánuði yfir vetrarmánuðina. Á félagsfundi í september ár hvert skal stjórn leggja fram starfs- og fundaáætlun fyrir veturinn.

Skylt er að halda félagsfund, þegar a.m.k. 20% félagsmanna óska þess skriflega og geta fundarefnis. Skal þá haldinn félagsfundur innan tveggja vikna frá því að krafa um það barst stjórninni.

 

8. gr. Nefndir.

 

Í nefndir skal að jafnaði kosið á aðalfundi. Stjórn samtakanna er þó heimilt að skopa í nefndir, sem vinni að tilteknum málum í samráði við hana. Einnig má kjósa í nefndir á félagsfundum, ef þess gerist þörf.

 

9. gr. Ársreikningur.

 

Fjárhagsár samtakanna er almannaksárið. Uppgjör og endurskoðaður ársreikningur, gerður af löggiltum endurskoðanda, skal liggja frammi á skrifstofu samtakanna a.m.k viku fyrir aðalfund.

 

10. gr. Lagabreytingar.

 

Lögum samtakanna verður aðeins breytt á aðalfundi og þarf til þess samþykki 2/3 hluta fundarmanna. Tillögur til lagabreytinga skulu hafa borist stjórn samtakanna fyrir 1. mars ár hvert og skal þeirra þá sérstaklega getið í aðalfundarboði.

 

11. gr. Félagsslit.

 

Samtökunum verður aðeins slitið á löglega boðuðum aðalfundi. Tillögu um slit skal koma til stjórnar samtakanna fyrir 1. mars. Tillagan telst því aðeins samþykkt, að 2/3 hlutar fullgildra félagsmanna séu á aðalfundinum og 2/3 þeirra greiði tillögunni atkvæði sitt. Ef ekki eru nægilega margir félagsmenn á fundinum, skal boða til aukaaðalfundar innan mánaðar. Við boðun þess fundar skal þess sérstaklega getið, að fyir fundinum muni þó liggja tillaga um félagsslit. Á aukaaðalfundi þarf tillagan stuðning 2/3 hluta atkvæðisbærra fundarmanna til þess að hljóta samþykki.

Verði samtökunum slitið, skulu eignir þeirra renna til SÍBS.

 

Ákvæði til bráðabirgða:

Á fyrsta aðalfundi samtakanna (stofnfundi) skal formaður kjörinn til tveggja ára. Tveir aðalmenn og einn varamaður skulu kosnir til tveggja ára, en hinir til eins árs.

 

Lög þessi voru síðast samþykkt á aðalfundi Samtaka lungnasjúkling, 28.apríl, Reykjavík 2016.